A GROTTA Művészeti Egyesület székhelye a város Művelődési Házában található.

6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.

Kérem javítsa ki a hibás mezőket.

Üzenet elküldéséhez szükséges megadni *

Beszámoló

A GROTTA MŰVÉSZETI EGYESÜLET

ELNÖKÉNEK

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA

2020/2021-es tanév

 

A GROTTA Művészeti Egyesület elnöke évenként összegző értékelést készít az egyesület által fenntartott Grotta Alapfokú Művészeti Iskola éves tevékenységéről.

A fenntartó az értékelést a honlapján nyilvánosságra hozza.

A fenntartó az intézményre vonatkozóan elvárja, hogy az intézménye magas színvonalon, a szűkebb és tágabb környezeti elvárásoknak megfelelően működjön.

A fenntartó elvárásaihoz kapcsolódó feladatok:

 • Költséghatékony gazdálkodás.
 • A beiskolázás tudatos tervezése.
 • Az eszköz-ellátottság fejlesztése.
 • Készségek, képességek magas szintű fejlesztése.
 • A hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűekkel való foglalkozás, tehetséggondozás.
 • Átjárhatóság biztosítása a művészeti iskolák megfelelő tanszakai és évfolyamai között.
 • Pályaorientáció, a pályaválasztás segítése.
 • Kapcsolattartás a szülőkkel, a fenntartóval, a partnerekkel.
 • A pedagógiai programban elfogadott nevelési feladatok végrehajtása.
 • Személyiségfejlesztés.
 • Esélyegyenlőség biztosítása.

A Grotta Művészeti Egyesület által fenntartott Grotta Alapfokú Művészeti Iskolában folyó munkát a fenntartó folyamatosan ellenőrzi. 

A fenntartó által tartott ellenőrzések mindig segítő szándékúak, céljuk a hibákra való rávilágítás, az előremutató irányok megtalálása és azok továbbvitelének, valamint a hibátlan munkára törekvésének segítése. 

A művészeti iskola igazgatója minden év június 30-ig beszámolót készít, és ezt megküldi a fenntartónak.

Az intézmény vezetése a törvényes működés érdekében folyamatos belső ellenőrzést végez. 

A nevelőtestület tagjai azonosulnak a pedagógiai programban meghatározott célokkal és elvárásokkal.

A szakos ellátottság továbbra is 100%-os megvalósulásán túl, a pedagógusok művészeti és alkotó tevékenysége kimagasló. 

Minden tanuló számára egyformán biztosított a magas szintű szakmai képzés, valamint a szakmai munkához szükséges eszközökkel való ellátottság. 

A Fenntartó továbbra is támogatja a művészeti iskola pályázatokon való részvételét.

Képzőművészet

A művészeti iskola kiemelt hangsúllyal kezeli a versenyekre, pályázatokra történő felkészítést. Tehetségeit versenyeken való részvételre ösztönzi, melynek lehetőségét megteremti. 

Az intézmény Regisztrált Tehetségpontként működik

A iskola székhelyén és a telephelyein is a képzőművészeti vizsgák eredményesen, sikeresen zárultak, melyek csoportonként, a pedagógusok és Almási Mariann által készített fotók alapján, megtekinthetőek az iskola honlapján és facebook oldalán. 

Rendezvények, versenyek, eredmények:

A tavalyi Covid vírushelyzet tovább folytatódott, november 11-től a középiskolások majd március 08-tól az általános iskolások is online oktatásra álltak át.  A székhelyen és a telephelyek iskoláiban is alkalmazkodtak a rendkívüli helyzethez: fertőtlenítés, hőmérőzés, maszk, szülők nem mehettek be az iskola épületébe…stb.

Novembertől megkezdődött a pedagógusok önkéntes tesztelése, a művészeti iskola székhelyén is. 

A kialakult helyzet miatt ünnepi rendezvényekre nem kerülhetett sor, a karácsonyi, adventi készülődés is kis csoportokban, ellenőrzött körülmények között történt. 

A tanév során a helyzetre való tekintettel összevont, iskolai tanévzáró ünnepséget ebben a tanévben sem tudtak tartani. A bizonyítványok kiosztását a székhelyen és a telephelyeken is csoportonként, az előírt szabályokat betartva osztották ki.

Online módon történtek a pályázatokra, versenyekre való anyagok beküldése, a felkészülések is. 

Az iskola facebook oldalán és a honlapján is folyamatosan, naprakészen kerültek fel az elért eredmények. 

A székhelyen és a telephelyeken a képzőművészeti vizsgák eredményesen zárultak, melyek csoportonként megtekinthetők az iskola honlapján és facebook oldalán.

Az éves munkatervet felülírta a koronavírus, a rendkívüli helyzet, az online oktatásra való átállás, ezért a tanév fontosabb eseményeire nem kerülhetett sor. 

A szaktanárok a rendkívüli helyzet bevezetését követve, több beszámolót is készítettek csoportjaik, tanulóik, növendékeik munkájáról. Ezek képezték alapját a képzőművészeti tanszak munkaközössége által elkészített éves beszámolónak.

Az iskola életében az egyik legfontosabb pillanat a tanévzáró ünnepség, mely ebben a tanévben a kialakult helyzet miatt elmaradt. A bizonyítványok kiosztását csoportonként az előírt szabályokat betartva osztották ki.

A tanév végi kiállítás az éves munkákból és a vizsgamunkákból nyíló kiállítás az iskola facebook oldalán és honlapján is megtekinthető.

A képzőművészet éves munkatervét felülírta a koronavírus, a rendkívüli helyzet, az online oktatásra való átállás, ezért a tanév fontosabb eseményeire nem kerülhetett sor. 

Zeneművészet: 

A zeneművészeti oktatás kiemelt évi feladatai voltak:

 • a technikai készség, az improvizációs készség és képesség, az alkotó magatartás, a kreativitás kialakítása,
 • a zenei képességek fejlesztése: hallás, intonációs érzékenység, ritmusérzék, fogékonyság a dinamika és a hangszín különbségeire, zenei memória és fantázia, előadói és manuáliskészség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása.

A Covid vírushelyzet tovább folytatódott, november 11-től a középiskolások, majd március 08-tól az általánosiskolások is online oktatásra álltak át. 

A székhelyen és a telephelyek iskoláiban is alkalmazkodtak a rendkívüli helyzethez: fertőtlenítés, hőmérőzés, maszk, szülők nem mehetnek be az iskola épületébe…stb.

A kialakult helyzet miatt ünnepi rendezvények, koncertek nem lehettek, csak online módon. 

A vizsgák lebonyolítása időben, a kiakut helyzetnek, az előírásoknak megfelelően történt, a jegyzőkönyvek elkészültek, a bizottságok részéről aláírásra kerültek. 

A szereplések, versenyek dokumentálása folyamatos volt a honlapon és a facebookon való megjelenés miatt.  Az országos versenyekre való felkészülés, felkészítés folyamatos volt, a munkatervnek megfelelően történt.

A versenyek eredményei folyamatosan feltöltésre kerültek az iskola facebook oldalára és honlapjára is.

A  zeneművészet éves munkatervét is felülírta a koronavírus, a rendkívüli helyzet, az online oktatásra való átállás, ezért a tanév fontosabb eseményeire nem kerülhetett sor. 

 

GROTTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EREDMÉNYEI 

KÉPZŐ ÉS ZENEMŰVÉSZET  2020/2021. tanévben

GROTTA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA         OM szám: 200364       

 

                         


Emberi erőforrás fejlesztés:

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező és a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat pontosan nyilvántartják. 
Kimutatás készült a térítési díj és tandíj befizetésekről, mely megküldésre került a fenntartónak.
Az adminisztrációs fegyelem javult. A tanmenetek, a naplók, törzskönyvek adatainak felvitele időben elkészült.  Vezetői ellenőrzés és értékelés:

A 2020/2021-es tanévre vonatkozó Beiskolázási Terv a törvényi előírásoknak megfelelt.

A szakmai továbbképzéseken való részvétel, a pedagógusok önálló jelentkezésével történt. 

A nevelőtestület pedagógus minősítésre való felkészítése folyamatos. 

A BECS csoport elkészítette az ötéves ill. az éves önértékelési tervet. 

A POK által szervezett tehetséggondozó tantestületi továbbképzés az őszi időszakban valósul meg a rendkívüli helyzet miatt.

Közösségfejlesztés és együttműködés:

A művészeti iskola a közösségfejlesztést minden formában támogatja. A közösségépítés, a közösségfejlesztés mindig az adott telephelyen oktató pedagógus feladata. Az iskolában nagyon jó a tanár-diák légkör.

Belső kapcsolatok, együttműködés:

A művészeti iskola közösségi oldala beváltotta a hozzá fűzött reményeket, naprakészen megtalálhatóak a tanulók, növendékek pályázati eredményei, szereplései és az aktuális információk is. Ez egy sikeresen működő kommunikációs rendszer, mely az online tanítást is megalapozta, segítette.

Az intézmény külső kapcsolatai

Az iskola szoros kapcsolatot épített ki a közvetlen környezet társadalmi, gazdasági és civil szereplőivel, a társintézmények vezetőivel, pedagógusaival.

A működés törvényessége

Az intézményi szabályozó dokumentumok hatályosak, a törvényi előírásoknak megfelelnek. Az alapdokumentumok mind az intézmény honlapjára, mind a KIR rendszerbe feltöltésre kerültek. 

A szükséges tanügyi nyomtatványok rendelkezésre állnak, megfelelőek, jogszerűek. 

Az intézményvezetés nagy figyelmet fordít a tanügyi dokumentumok naprakész, hiteles és előírásoknak való vezetésére, melyet az egyesület ellenőrzött.

Decemberben az Állami Számvevőszék ellenőrzése által bekért intézményi dokumentumok megküldésre kerültek az ÁSZ-nak. 

A tanulók és pedagógusok rögzítése a KIR rendszerben naprakész. A tanügyi dokumentumok ellenőrzése rendszeres a vezetés részéről.

Az intézményben a csoportok szervezése a vonatkozó jogszabály alapján történt.

Az intézmény pedagógiai programjában megfogalmazott célok és elvek megvalósultak az intézmény szakmai munkájában. 

A tantárgyak tantárgyi programja, a tanítási órákon folyó oktató – nevelő munka megfelel az elvárásoknak.

Intézmény gazdálkodása

A 2020/2021-es évi költségvetést a fenntartó jóváhagyta. Az intézmény az éves költségvetésben foglaltaknak megfelelően gazdálkodik. 

Az intézmény gazdálkodása a vonatkozó jogszabályokban a törvényességi szempontoknak megfelel. 

Az intézménynek köztartozása nincs.

A KIR rendszerben működtetett gazdálkodást érintő adatközlési kötelezettségének határidőre eleget tett.

Az iskola tárgyi feltételei a színvonalas oktatáshoz adottak, az anyagbeszerzés folyamatos volt, a szaktanárok igényfelmérése alapján történt. 

A tárgyi eszközök nyilvántartása folyamatos és a törvényi előírásoknak megfelelően van vezetve. Az intézmény számára az eszköz feltételek a jogszabályok által megkívánt módon rendelkezésre állnak. 

A törvényben meghatározott eszközlistán felül is rendelkezésre állnak a tanulók számára eszközök. 

A már meglévő eszközöket továbbra is rendeltetésszerűen használja az intézmény.

Az iskola számviteli rendszerét, számviteli politikát, az elszámolás elveit és eljárásait kidolgozta, aktualizálja. 

Az intézmény működéséhez szükséges szabályzatokkal rendelkezik.

A Számviteli politika éves felülvizsgálata és aktualizálása a jogszabályi változások függvényében megtörtént. 

A költségvetési lehetőségeket továbbra is saját bevételekkel igyekezett növelni az intézmény. Ennek lehetőségei a térítési és a tandíjbevételek, melynek tételes intézményi elszámolása megtörtént a tanév végén a fenntartó felé. 

Az intézmény takarékosan és hatékonyan gazdálkodik a rendelkezésre álló eszközeivel és forrásaival.

Igazgatói beszámoló

„A kivételes érték létrehozásához kivételesen sok munka szükséges” – vallja Dr. Csermely Péter. Ezt az elvet valljuk és igyekszik iskolánk is valóra váltani személyiségfejlesztő, tehetséggondozó tevékenysége során.

Pedagógiai munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés áll: hogy meglássuk, megláttassuk és továbbfejlesszük minden egyes gyermekben személyiségének saját értékeit. Valljuk, hogy a tehetség önmagában csak akkor érték, ha a személyiség fejlődése lépést tart a tehetséggel; nevelésünk tehát a tehetség és az egész személyiség harmóniájának megteremtésére törekszik.

Pedagógiánk alapvető célja, hogy növendékeink képesek legyenek a művészetek befogadására, értésére és művelésére, minél több művészeti ág iránti érdeklődésre.

Munkánk középpontjában a személyre szóló fejlesztés, az egyéni képességek kibontakoztatása áll. Minden tanulónak biztosítjuk egyéni adottsága, képessége és tehetsége szerint az önmegvalósítás lehetőségét.

A művészeti iskola nevelő folyamatában kulcsfontosságú a tanárok munkája, egyénisége. A nevelő hatás szempontjából egyformán fontos a pedagógus szakmai módszertani tudása és emberi magatartása. 

Valljuk azt, hogy az önmagunkkal és a tanulókkal szemben magas és egységes követelményeket támasztó jó tanárok azok, akik emberi magatartásukkal, egyéniségükkel maguk is hatnak a tanulókra, döntően meghatározzák a növendékeik jellemének fejlődését, gondolkodásmódját.

Célunk, hogy a Grotta AMI továbbra is Csongrád város olyan intézménye legyen, mely központi helyet foglal el a város kulturális életében, melyre városlakók és mi is büszkék lehetünk.

November 11-től és március 8-tól bevezetésre kerülő rendkívüli helyzet miatt iskolánk is online oktatás szerint működött tovább. Sajnos az elkezdett munka, a pályázatok, versenyekre való készülés mind elmaradt, illetve online módon történt lebonyolításuk. 

A helyzetre való tekintettel összevont, iskolai tanévzáró ünnepséget sem tudtunk tartani. A bizonyítványok kiosztását a székhelyen és a telephelyeken is csoportonként, az előírt szabályokat betartva osztottuk ki.

Erre a rendszerre való ismételt, újbóli átállást, ill a tananév befejezését minden szaktanár, munkaközösség és igazgatóhelyettes beszámolójában részletesen értékelte. 

A szaktanárok a rendkívüli helyzet bevezetését követve, beszámolót készítettek csoportjaik, tanulóik munkájáról. Ezek a beszámolók képezték alapját a képzőművészeti és zeneművészeti munkaközösségek által elkészített éves beszámolóknak.

Az online oktatásra való átálláskor minden szaktanár létrehozta saját facebook csoportját, melynek tagja az igazgató és igazgatóhelyettes is. Ez az intézményvezetés munkáját nagyon segítette, a szülőkkel és a tanulókkal való folyamatos kapcsolattartás miatt. 

Május 10-től a jelenléti oktatásnak köszönhetően a tanév végi képzőművészeti vizsgák májusban és júniusban sikeresen lezajlottak, a tanulói munkák dokumentálva. Ezek székhely és telephelyenként ill.  csoportonként is megtekinthetőek az iskola honlapján és facebook oldalán. 

Iskolánk a rendkívüli helyzetet figyelembe véve, továbbra is kiemelt hangsúllyal kezelte a versenyekre, pályázatokra történő felkészítést. 

Facebook oldalunkon, ill. a honlapunkon folyamatosan, naprakészen szerepelnek elért eredményeink. 

A Pedagógus grotta facebok csoport pedig lehetővé tette a gyors információ áramlását, melyre ebben a helyzetben nagyon nagy szükség volt.

Tanév végén nyílt órák szervezésére a vírushelyzet miatt nem kerülhetett sor, ezért ez egyes csoportoknál, szaktanároknál nehézséget okoz a szeptemberi létszám megszervezésében. A következő évi jelentkezési lapok jelentős része beérkezett, melynek feldolgozása elkezdődött. 

Mivel a hagyományos tanévzáró is elmaradt, így rendhagyó bizonyítványosztásra került sor. A művészeti iskola tanulói csoportonként, telephelyeken és a székhelyen is egy megbeszélt időpontban jöttek be, és vették át a bizonyítványaikat. Versenyek, és így látványos eredmények nélkül ezúttal elmaradt az oklevelek, és a jutalomkönyvek átadása.

A tanév végi kiállítás az éves munkákból és a vizsgamunkákból nyíló digitális kiállítás, az iskola facebook oldalán és honlapján is megtekinthető.

Eredményeink a rendkívüli helyzetig táblázatban kerültek összegyűjtve, mely a szakmai beszámoló, és a fenntartó felé elkészítésre kerülő intézményi beszámoló alapját képezik. A táblázat a beszámoló részét képezi.

Az éves munkatervünket felülírta a koronavírus, a rendkívüli helyzet, az online oktatásra való átállás, ezért a tanév fontosabb eseményeire nem kerülhetett sor. 

A művészeti nevelés során nélkülözhetetlen partner a család, ezt az online oktatás még jobban megerősítette. Különösen fontossá vált a szülőkkel való állandó és folyamatos kapcsolattartás. 

Tanítványaink szülei a kezdetektől maximálisan támogatják a gyermekeik művészeti iskolai nevelését, oktatását. Ez a hozzáállás az online oktatásra való áttéréskor is megmaradt, hiszen a gyerekek hozzáállása, a szülők hozzáállásától is függ. 

Az online oktatási forma, még több energiát igényelt a szülőktől is, akik a tavalyi hosszabb időszak után már rugalmasan alkalmazkodtak ehhez a helyzethez is.  Köszönjük a szülők  együttműködését, pozitív hozzáállását! 

Ez a tanév is a rendkívüli helyzet miatt, rendkívüli megoldásokat eredményezett tantestületünk számára. Az iskola pedagógusainak beszámolói alapján egy teljes képet kaphatunk a helyzet megoldásáról, a tanév sikeres lezárásáról.

Zeneművészet tanárainak beszámolóiból:

Mészáros János tanár úr:

Sajnos a legtöbb gyereknél alaposan vissza kellett menni az időben az ismétlési pont megtalálásához, esetemben a rövidebb szünetekben többet felejtenek.

Érdekes megfigyelés, hogy az második félévben a kottaolvasási készség javult, a legtöbb tanítvány a hangszeren megtalálja a hangokat, de ha ugyanezt kottáról kell leolvasni, ez továbbra is lassítja a folyamatot. Megfigyelésem szerint, a mai gyerekek néhány dologban hiányt szenvednek, pl: figyelem, türelem, szem-kéz kontaktus (természetesen mindig vannak kivételek). 

Mind ezeket a hiányokat a mai kor tükröződésének tartom. A vírus helyzet ellenére az online oktatásban fejlődés volt tapasztalható. Ez köszönhető az új módszerek kitalálásának, a lassabb haladás elfogadásának (a részemről). Az új helyzetek, új kihívások elé állítják a pedagógust.

Büszke vagyok a tanítványaimra!

Dani Zsuzsanna tanárnő:

 A koronavírus okozta helyzet sok akadály elé állított az évben: a folyamatos fertőtlenítés, lázmérés, távolságtartás – maszkban éneklés – nem csak a gyerekek számára volt megterhelő, de bennem is tudatosult, milyen kiváltságos és természetes volt, mikor a gyerekek egyenként ültek mellettem a zongoránál, együtt néztük a kottát – és általában több volt köztünk a kontaktus. Ez minél kisebb a tanítvány, annál fontosabb tapasztalatom szerint. 

Márciusban viszonylag gyorsan és sikeresen átálltunk a digitális oktatásra. A kialakult helyzet nagyon bonyolulttá tette az oktatást, ez alól nem voltak a magánének órák sem kivételek. Az otthon maradt gyerekeknek lépést kellett tartaniuk a tananyag elsajátításában.

Rideg Fekete Márta tanárnő:

A két hónapos pandémiás időszak kihívásait, véleményem szerint, valamennyire sikerült elvárható módon kezelni, és megfelelően teljesíteni a tervezett feladatainkat, így ezt a tanévet is szép eredményekkel zárhattuk, mert szerencsére csak egy rövidebb időszakban kellett nélkülözni a személyes kontaktust a diákjaimmal. A következő tanévet (az ez évi tapasztalatok alapján) mindenféleképpen alapos ismétléssel kell kezdeni és az esetlegesen nehézséget okozó, nem ideális módon elsajátított ismereteket újra átvenni a csoportokkal az első hónap során.

Túri Péter tanár úr:

Az interneten keresztüli oktatás megszervezését a szeptember óta működő és aktív „Messenger” csoportbeszélgetésben bonyolítottuk, melyben minden gyermeknek legalább az egyik szülője benne volt. Már az első héten és utána is az egész időszak alatt, míg a világhálón bonyolítottuk a zongoraórák megtartását minden gyereknek mindkét félórás órája megtartásra került. A Messenger beszélgetést csak a közös információk megosztására használtuk, az órák megtartása a Gmail Hangouts nevű felületén történtek, a lehető legjobb hang és képminőség érdekében, aminek az intézése még nem ütközött különösebb nehézségbe a szülőknek sem. 

Geréby Dóra tanárnő:

A tanév végén szerencsére visszatérhettünk a hagyományos, jelenléti oktatásra és időben fel tudtunk készülni az évvégi vizsgákra. Volt olyan növendékem, akinél ez nem is volt olyan egyszerű, mert az iskolákban is rengeteg feladat szakadt rájuk. Mindenki sikeresen teljesítette a tanévet.

Bogáthy Júlia tanárnő:

Ennek a tanévnek a második félévében vettem át a zongora tanszak egyik felét Czékmánné Fejes Katalin tanárnőtől. A beilleszkedésben és a tájékozódásban nagyon sok segítséget kaptam a művészeti iskola vezetésétől és Túri Péter kollégámtól.

Úgy gondolom, hogy kihoztuk a lehető legtöbbet ebből a félévből, és ez nagyban köszönhető a gyerekek és a szülők készséges együttműködésének és igyekezetének. Majdnem minden esetben azt tapasztaltam, hogy igyekeztek mindent megtenni a gördülékeny munka érdekében, és a gyerekek példás szorgalma és kitartása sem csökkent ezalatt az idő alatt.

Ijjas Noémi tanárnő:

Úgy vélem, hogy nagyon ügyesen vizsgáztak növendékeim és én is tanultam és kipróbálhattam ebben az évben a gyakorlatban sok új módszert, amivel bővíthetem még módszertani tudásomat. Bízom benne, hogy szeptembertől lesz fellépés illetve versenyzési lehetősége is a gyerekeknek.

Bajomi Nagy Péter tanár úr:

Ősszel került megrendezésre a 7. Szegedi Nemzetközi Gitárverseny, amelyen Góg Sára növendékünk 2. helyezést ért el. 

2021 márciusában rendezték meg a 15. Országos Gitárversenyt, amin szintén Góg Sára indult, és a döntőig jutott.

A versenyek a vírushelyzet miatt online kerültek megrendezésre, videó felvételek formájában.

A tavasz folyamán készültünk még a Dél-alföldi Gitártalálkozóra, de a szerevezők úgy döntöttek, hogy online nem rendezik meg. Márciusban sajnos ismét bezárták az iskolákat, így megint a Skypeon tudtam csak megtartani az órákat. 

Képzőművészet tanárainak beszámolóiból:

Kovács Gyula tanár úr:

A kontakt oktatási időszakban – ami nagyon rövid volt – sikerült a technikai alapokat lerakni, s megismerkedni a technikai kép létrehozásához szükséges régi és új eszközökkel. Erre szépen lehetett alapozni a munkát a távoktatási időszakban, azonban a diákok aktivitása csökkent. 

Tantucz Krisztina tanárnő:

A kicsik csoportjában az online órák nagyon behatárolták szülőkkel a kapcsolattartást. Sokkal kiegyensúlyozottabb volt az órák menete a nagyok csoportjában, sok kiemelkedő munka született, elkezdtünk festészettel és grafikával is foglalkozni.

Boneczné Bakó Anikó tanárnő

A tanév legfőbb programja a VII. Országos Textil- Bőr- és Kézműves Verseny volt. Nagy lelkesedéssel készültünk, végül 5 diák munkájával neveztünk, akikből négyen bejutottak az országos döntőbe. A döntőre való felkészülés már a tantermen kívüli digitális oktatás idejére esett, de a gyerekeknek otthon nem volt megfelelő anyaguk, eszközük a vizsgamunkák elkészítéséhez, begyakorlásához. Köszönöm, hogy meg tudtuk oldani a felkészülést a Grotta székhelyén!

Az online lebonyolítás egy kicsit szomorúvá tett bennünket, hogy nem utazhattunk el Badacsonytomajba, nem ismerhettünk meg új barátokat, nem láthattuk az ellenfelek munkáit, csak a verseny után az oklevelekről, emléklapokról. Viszont előny volt, hogy így a versennyel egy időben a többieknek az év végi vizsgát is meg tudtuk szervezni.

Stéhlikné Szalkai Mária tanárnő:

A jelenléti oktatásba való visszatéréskor az eredeti tantervhez is visszatérhettünk, ügyeltem arra, hogy a visszatérés felszabadult és élményteli legyen, témáinkat színkeveréssel, foltfestéssel, a színes festékkel való játékkal tettük élvezetessé.

Szepesi Dóra tanárnő:

Az előző tanévhez képest, amikor még újdonságként hatott a távoktatás, most az átallás nem járt hirtelen változással, ki voltak alakítva az online csoportok, felületek, mindenki tudta hol találja meg az órai anyagokat. A technikai felszereltségünk anyagok és eszközök terén tökéletes, nem lehet okunk panaszra. 

A távoktatásból visszatérve a gyerekek nagyon lelkesen dolgoztak, meglepő volt számomra, hogy mennyire koncentráltan tudnak dolgozni egy hosszabb jelenléti oktatás kihagyása után. 

Almási Mariann tanárnő:

Különleges odafigyelést igényelt az egész tanév során a vírushelyzet, új szervezési módszerekre volt szükség. Minden telephelyen támogató hozzáállást tapasztaltunk, az előírt szabályok betartása mellett. A lázmérés, a kézfertőtlenítés szokássá vált a gyermekeknél a tanév során. A megbeszélt higiénés szabályokat igyekeztek a gyermekek betartani, odafigyeltek egymásra is a távolságtartás érdekében.

Előképzős tanítványaink számára sok újdonsággal jár a művészeti iskolába járás. Első legfontosabb feladatunk a személyes kapcsolatteremtés, a közöttük lévő kapcsolatok alakítása, mivel sok közösségből érkeztek, valamint az ismeretlen épület felfedezése, megismerése. 

Ki kell alakítanunk a csoport szabály- és szokásrendszerét, melynek bizonyos idő múltán belsővé kell válnia. Egységbe kell rendezni a sokféle szokást, viselkedési normát, amivel a különböző csoportokból érkeztek. Ki kell alakítanunk a napirendünket, több szempont szem előtt tartásával. Elsődleges szempont a balesetek elkerülése, ezért balesetvédelmi oktatást tartunk az első foglalkozáson. Ide tartozik az épületben való helyes viselkedés, valamint a veszélyes eszközök, anyagok használatának szabályai is. Idén mindez kiegészült a vírushelyzet miatt betartandó előírások megismertetésével. Mivel a szülők idén nem mehettek be az iskolák épületébe, még erősebb volt a gyermekekben a késztetés, hogy hazavigyék munkáikat. 

Pétersz Nóra tanárnő:

A járványügyi szabályokat betartva az év elejétől hőmérőzéssel és kézfertőtlenítővel léphetnek be a gyerekek a tanterembe, és ezt „rutin” szerű „beléptetést” év végéig minden órán be is tartottuk.

VII. Országos Festészetversenyre is készültünk, amelyre idén online kellett beküldeni a nevezést és az alkotások fotóit is, amely így jóval több papírmunkába került

Összességében ez a tanév igen mozgalmasra sikeredett, ami a járványügyi helyzetet illeti, de szerencsére a tanulók nagyon gördülékenyen vették ezt az „akadályt” is és mindenre odafigyelve örömmel jöttek az órára, várták, hogy alkothassanak valami újat, és az online zajló pályázatokra is szívesen készültek. A gyerekek fejlődéséről az év végi tablóink „mesélnek”. Számomra ez jelenti azt, ha egy csoport jó és összetartó, akkor minden „legyőzhető” együtt!

Nagyné Csernus Mariann tanárnő:

2020. november 10. miniszteri bejelentést követően online, digitális módon került megszervezésre a művészeti csoport. A tanulók gyorsan átálltak az online oktatásra, az újszerű otthoni munkára. A csoport létszáma megtartott volt egész évben.

A tanév során törekedtem az iskola hitvallásához igazodni és tanulóbarát feladatokat próbáltam kérni a tanulóktól. Az óráimat az ünnepek és a jeles napok köré építettem fel.

Megfigyelhető volt a motiváció, hiszen ha feltöltött valaki egy alkotást azt követően több készült.

Szinte mondható, hogy a tanévet végig dolgoztuk és támogató közösségként működtünk. A tanulók nem csak rajzokat, hanem fotókat is feltöltöttek a tavasz közeledtével. A munka aktivitását végig sikerült fenntartani. A művészet szeretete és a csoport aktivitása végig megtartott volt. Mondhatni lelki támaszként szerepelt a művészet.

Összegzésként elmondható, hogy a Grotta Alapfokú Művészeti Iskola tantestülete sikeres és eredményes 2020/2021-es tanévet zárt.

Csongrád, 2021. augusztus 31.

Baranyi Lászlóné 

 egyesület elnöke

Nyilatkozat

A Nevelőtestület képviseletében nyilatkozom arról, hogy a jelen értékelést a Nevelőtestület elfogadta.

Csongrád, 2021. augusztus 31.

        …………………                                                                         ………………………..

 

       hitelesítő pedagógus                                                                                  igazgató

Nyilatkozat

A Szülői szervezet képviseletében nyilatkozom arról, hogy a jelen értékelést a Szülő szervezet elfogadta.

Csongrád, 2021. augusztus 31.

                                               …………………………….

                                                      SZMK elnök

Nyilatkozat

A DÖK képviseletében nyilatkozom arról, hogy a jelen értékelést a DÖK szervezet elfogadta.

Csongrád, 2021. augusztus 31. 

                                                         …………………………….

                                                                     DÖK elnök